İşletme Yönetimi

PROGRAM HAKKINDA

İşletme Yönetimi Programı, hukuktan ticari matematiğe, yönetimden muhasebeye, bilgisayardan kamu maliyesine, pazarlamadan halkla ilişkilere, kısacası, bir işletmede ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak iş ortamını iyileştirecek ve organize edecek bilgi ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda işletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. Ayrıca küçük yerel şirketlerdeki sorunlarla değil, büyük işletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

Sonuç olarak yönetim ve organizasyon programı, problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış geleceğin yöneticilerini yetiştirmektedir.

PROGRAMIN AMACI

İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, iş gücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek, işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen,

 • işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan,
 • ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış,
 • alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

Yönetim ve organizasyon programı öğrencileri; iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin: İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrencilere: Türk dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı dil, Bilgisayar, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Matematik, İktisada Giriş, Genel Hukuk Bilgisi, Makro İktisat, Ticari Matematik, Ticaret Hukuku, İstatistik, Pazarlama İlkeleri, Finansal Yönetim, Bilgisayarlı Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Dış Ticaret İşletmeleri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Para ve Banka, Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mali Tablolar Analizi, Çalışma Sermayesi Yönetimi, İşletme Bütçeleri gibi dersler alırlar.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BİLGİLER
 • İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.
 • İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
 • Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme.
 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
 • Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
 • İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.
 • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 • Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
 • İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme.
EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme ve Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme becerisi kazandırılır. (Yukarıda yazılan paket program derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize sertifikalar verilmektedir. Bu sertifikalar öğrencilerimizin bu programları tam olarak öğrendiklerinin resmi bir kanıtıdır. Bu sayede öğrencilerimizin iş bulma olanakları artmaktadır.)

Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme. (Öğrencilerimiz, Bilgisayar Büro Programları ve Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri derslerinde öğrenmiş oldukları bilgiler sayesinde kolaylıkla alanı ile ilgili yazışmalar yapabilmektedirler.)
İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme. 
Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
Planlı, sistemli takım ruhu anlayışı ile çalışma alışkanlığı kazanabilme. (Özelikle Yönlendirilmiş Çalışma I ve II derslerinde öğrenciler grup halinde çalıştırılmaya özendirilmekte ve iş hayatına atılmadan önce bu ortamı teneffüs etmeleri sağlanmaktadır.)

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları 

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Denetim
 • Sağlık Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
 • Yönetim ve Bilişim Sistemleri

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

İşletme Yönetimi Programı, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her sektörde ve çeşitli konumlarda iş bulabilme imkânına sahiptirler.

İşletme Yönetimi Programından Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebileceği Sektörler ve İş Türleri

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları ise şunlardır;

 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
 • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
 • Yatırım ve finans kurumlarında,
 • Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

 

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

  İLETİŞİM