Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

PROGRAM HAKKINDA

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin yönetim alanına yönetici asistanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sanayi ve ticari gelişmelerin yaşandığı, gerek kamu gerekse özel işletmelerin arttığı bir ortamda yöneticilerin büro işlerini düzenleyebilecek bilgi ve beceriye sahip, değişen ve gelişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilecek kişiler yetiştirmeyi planlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda; yönetim fonksiyonlarına göre büro hizmetini yerine getirebilecek, yöneticinin çalışmalarına ve kurum içi işleyişe etkin bir katkı sağlayabilecek uzman iş gücü için gerekli eğitim ve öğrenim vermeyi amaçlamaktadır.
Dört dönemlik bir eğitim programını kapsayan program, giderek artan eğitimli büro elemanı şeklindeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bu süreçte mesleki gelişimlerine yönelik eğitim verilmektedir. Mesleki staj, eğitim süreci kapsamındadır. Program sonunda mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.

Programın Amacı
 • Kamu ve özel teşebbüslerin tüm kademelerinde yer alan yöneticilere yönetim desteğini verecek,
 • Firmaların amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeleri noktasında yardımcı olacak,
 • Ofis yönetimi işlemlerini yürütecek,
 • Çeşitli büro araç ve gereçlerinin teknik ve bilimsel yöntemlerle insan-makine etkileşimi, hareket etüdü, iş etüdü kavram bilgisi ile bütünleştirerek verimli kullanımını sağlayacak,
 • Çalışma arkadaşları ile bu bilgisini paylaşacak,
 • Ofis içi-dışı iletişimi sağlayacak,
 • Büro yönetimi konusundaki birikimlerini yetkisi dâhilinde sorumlulukları ile birleştirerek karar alma noktasında kullanacak,
 • Toplantı, seyahat, randevu organizasyonlarını yürütecek, yöneticisinin yönetim faaliyetleri ile ilgili her türlü işlerinden sorumlu, yönetim kadrosunda yeri bulunan Yönetici Asistanlarını yetiştirmeyi amaç edinmektedir.
Programın Misyonu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının misyonu; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Programın Vizyonu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının vizyonu ise; temsil ettiği işyerinin her şeyinden sorumlu olacak, yöneticisini aratmayacak bir donanıma sahip olan, küreselleşen ve büyük ölçüde dijitalleşmeye bağlı olarak değişip gelişen dünyada kendisini yenileyen, bilişim teknolojilerinin takipçisi ve uygulayıcısı, kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlayacak, Çağdaş Büro Yönetimi konusunda bilgili ve bildiklerini uygulayabilen yönetici asistanlarının önemini ve vazgeçilmezliğini daha da arttırmak, programın dünya standartlarına olan uyumu ile yenileşmesini sağlamaktır.

Ayrıca program, çağın gerekleri çerçevesinde sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkânları

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ön lisans mezunlarının iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

KPSS ile yapılan memur alımlarında ‘ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı’ tercihlerinde ön lisans mezunu şartı aranmaktadır. Bu şekilde bir ön lisans programından mezun olan öğrencilerin kamu sektöründe de iş bulma imkânları vardır.

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Eğitim Programı Süresince Edineceği Bilgiler

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünde öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur:

 • Büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilir.
 • Her türlü büro teknolojisini kullanabilir.
 • Modern protokol bilgilerine sahip olur.
 • En az bir yabancı dil bilir.
 • Bilgisayar kullanımında uzmanlaşır.
 • İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilir.
 • On parmakla ve bakmadan, süratle yazı yazabilir.
Eğitim Süreci ve İçeriği

Mesleki eğitim süreci 2 yıl olup eğitim süresince öğrenciler: Türk Dili, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Bilgisayar, Genel İşletme, Ticari Matematik, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları Protokol Bilgisi, Genel Ekonomi, Genel İletişim, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Genel Muhasebe, Etkili ve Güzel Konuşma, Bürolarda Teknoloji Kullanımı, Yönetici Sekreterliği, Halkla İlişkiler, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Kriz ve Stres Yönetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Pazarlama İlkeleri, Toplam Kalite Yönetimi, Örnek Olay Analizi, Çalışma Psikolojisi, Girişimcilik gibi dersleri alırlar.

Eğitim Programı Süresince Edineceği Beceri ve Alışkanlıklar
 • Türkçeyi iyi konuşmak ve yazmak.
 • Etkin iletişim becerisine sahip olmak.
 • Etkin zaman yönetimi ve planlı çalışma kültürüne sahip olmak.
 • Sabırlı ve düzenli olmak kuvvetli hafızaya sahip olmak.
 • Düşüncelerini açıkça aktarabilmek.
 • Güler yüzlü, hoşgörülü olmak.
 • Başkaları ile uyumlu olmak.
 • Sorumluluk duygusuna sahip olmak.
 • Soğukkanlı olmak.
 • Sır saklayabilmek.
 • Telefonla konuşma adabını ve kurallarını bilmek.
 • On parmak klavye kullanabilmek.
 • Bilgisayar ve interneti büro hizmetlerinde etkin kullanabilmek.
 • Faks, fotokopi gibi büro makinelerini kullanma bilgi ve becerilerine sahip olmak.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, öğrencilere bu özellikleri kazandırma amaçlı hazırlanan ders içerikleriyle vasıflı meslek elemanı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

 • Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.
Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Sağlık Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

   

  2023-2024 Bahar Dönemi Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı Bölüm Memnuniyet, Ders ve AKTS Değerlendirme Akreditasyon Anketleri

   

   

  Bahar Dönemi Bölüm Memnuniyet Anketi

   

  https://forms.gle/aw7BcPiYDG5YaygC9

  Dersin Kodu ve Adı

  Ders Değerlendirme Anket Linki

  AKTS Değerlendirme Anket Linki

  1.      SINIF

  CBY102 Yönetici Sekreterliği

  https://forms.gle/yGqsspks2SJRhGkH8

  https://forms.gle/Jo17mnaUAT4pUcao6

  CBY106 Genel Ekonomi

  https://forms.gle/jELafUzyypqohncZ6

  https://forms.gle/uZZuPqaQcq1oYGXB7

  CBY108 Yönetim ve Organizasyon

  https://forms.gle/M3hSrABFUwPXuMZs7

  https://forms.gle/dWAD6cDXUK7r9gxW6

  CBY112 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

  https://forms.gle/UNdZkwHnkL2itFyt6

  https://forms.gle/Wxiia76tUJQyXJKp8

  CBY114 Mesleki Yazışmalar

  https://forms.gle/CcSLbDgmbo8U1Njn8

  https://forms.gle/5gUYreGrf2uzuKsLA

  CBY116 Bilgisayar Büro Programları II

  https://forms.gle/NPRxpJPH8WZ9pvLP6

  https://forms.gle/kNqWzqjv3VhXBAMH8

  CBY118 Klavye Teknikleri II

  https://forms.gle/fYtbbq5Ae5TYw9uS6

  https://forms.gle/mU1wjdfQ1VEwJ1a49

  2.      SINIF

  CBY204 Halkla İlişkiler

  https://forms.gle/DakeyaLT7FPoWjVK9

  https://forms.gle/DYUBwtVtn4LgSVae6

  CBY206 Kriz ve Stres Yönetimi

  https://forms.gle/KZYzzps9eyBo5b678

  https://forms.gle/6pnEbxtgs1bXZF3F8

  CBY208 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

  https://forms.gle/unFtTVHT8xJJ2YAL6

  https://forms.gle/HGSqpQXBzLpx4yFE8

  CBY210 İnsan Kaynakları Yönetimi

  https://forms.gle/eRRVYRwW8AxS9JsX6

  https://forms.gle/hW9eJbL9xLgKGd6SA

  CBY214 Hukuk Sekreterliği ve Adli Yazışmalar

  https://forms.gle/T9MhCCVk7p59FuQHA

  https://forms.gle/A6tNLQ1cokYd1VZA6

  CBY230 Sunu Teknikleri

  https://forms.gle/US87tYaVQJ216Diz5

  https://forms.gle/yrfqQGtRD5wzLTYK9

   

     İLETİŞİM